KalpDamar.com
     Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
  Üye Ol!
  Şifremi Unuttum
    Anasayfa
    Hakk?m?zda
    Haberler
    Makaleler
    Üyelik
    Dosya Yükleme
    Site içi Arama
    Anket
    Sorun & Cevaplayalım
 
     E-Mail Listesi
Ad-Soyad
E-Mail Adresi
Listeye Ekle    Listeden Çıkart
 


     Anket
Hangi Ya?lar? Tercih ediyorsunuz?
Zeytinya??
Ayçiçe?i ya??
F?nd?k ya??
Kanola Ya??
Bitkisel Margarin
Tereya?? ve di?er Hayvansal ya?lar
SOYA
      Sonuçlar

 Anasayfa / Makaleler / Kalp Hastal?klar?

Makaleler

"Kalp Hastal?klar?" grubu altında toplam 24 adet makale bulunuyor.

  Ventriküler Septal Defekt
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
VSD
Kalp 4 odac?ktan olu?maktad?r. Bu dört odac?k birbirinden kas duvarlarla ayr?lmaktad?r. Üstte 2 odac?k ve aralar?nda ince bir duvar vard?r. Altta ise kar?nc?klar aras?nda kal?n kasdan ve zardan bir duvar vard?r. Bu duvarlara septum ad? verilir. Alttaki odac?klar kar?nc?klar ad?n? al?r ve bu iki odac?k birbirinden üstte ince zardan bir duvarla altta ise sa?lam kal?n bir duvarla duvarla ayr?lm??t?r. Bu duvarda olan deliklere VSD ventriküler septal defektler ad? verilir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 6037 defa okundu.

  TR?KUSP?T KAPAK YETMEZL???
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Triküspit kapak ad?ndan da anla??laca?? gibi 3 yaprakç?kl? bir kapakt?r ve dü?ük bas?nçl? odac?klar aras?nda bulundu?u için kolay tahrip olmaz. Triküspit yetmezli?i sa? ventrikülün geni?ledi?i durumlarda veya organik kapak hastal?k ve dejenerasyonlar?nda ortaya ç?kar. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 9747 defa okundu.

  TRANSMYOCARDIAL REVASCULARIZATION (TMR)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Transmyocardial Revascularization nedir?
Transmyocardial revascularization or T.M.R. halk aras?nda lazer ad? verilen yöntem kullan?m alan? çok dard?r. Koroner bypass ameliyat?na bir alternatif de?ildir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 2121 defa okundu.

  STENT PROSEDÜRÜ
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Stent nedir ve ne zaman kullan?l?r?
Bu prosedürde telden bir kafesin koroner damar?n içine yerle?tirilmesidir. Darl?k bulunan damara darl?k bölgesine kas?k atardamar? yolu ile hasta uyutulmadan scop alt?nda bu araç yerle?tirilir ve daralm?? bölge bu sayede geni?ler. Dezavantaj? koroner damardaki hasta bölgeye müdahale edilirken gerçekle?ebilecek komplikasyonlar ve sadece darl?k bulunan damar?n daha sonra tamammen t?kanmas?na yol açabilir. Genellikle stent konan damar tekrar t?kan?r, ya tekrar stent koyarlar yada hastay? kardiyolog ameliyata vermek zorunda kal?r. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 4537 defa okundu.

  M?TRAL YETMEZL???
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Mitral kapa??n tam olarak kapanamamas? veya sistol esnas?nda kapal?l???n? koruyamamas? nedeniyle sistolde sol ventrikülden sol atriyuma retrogard kan ak?m?n?n ortaya ç?kmas?d?r. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 13420 defa okundu.

  M?TRAL KAPAK PROLAPSUSU
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Barlow sendromu
Mitral kapak kalbin sol odac?klar? aras?nda yeralan 2 yaprakç?kl? kapakt?r. Prolapsus da kapa?? alttan tutan adalelerde ve liflerde uzama vard?r. Daha çok genç 15-35 ya? aras? bayanlarda görülür. Erkeklerde de görülebilir. Di?er isimleri ise Barlow sendromu, veya para?üt mitral kapak olarak da an?l?r. Mitral kapakç?klar?n sistolde sol atriyuma do?ru çökmesidir. Daha çok arka kapakç?kta veya her iki kapakç?kta izlenir. Olgular?n büyük ço?unlu?unda klinik ve hemodinamik bir önemi yoktur. Seyrek olarak klinik ?ikayetlere ve mitral yetmezli?ine neden olur. Bayanlar?n %15-25inde bulunabilir.mevcuttur. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 4006 defa okundu.

  Mitral Stenozu
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
M?TRAL DARLI?I
Mitral kapak, sol kar?nc?k ile sol kulakç?k aras?nda her vuruda 200 mm Hg bas?nca kar?? koyan mükemmel bir organd?r. Sanki kalbin içerisinde kendi ba??na bir orgn gibi çal???r. E?er bu kapak olmasayd? ya?am olmazd?. Kar?nc?k her kas?ld???nda kapanarak kan?n akci?erlere de?il vücuda at?lmas?na yol açar. Yetmezli?inde akci?erler harap olur, darl???nda ise kalp ve akci?erler birlikte harap olur.En s?k görülen hastal?k nedeni romatizmal ate?dir. Mitral kapak tutulumlar?n?n 2/3'ünde darl?k ön plandad?r. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 5600 defa okundu.

  Mitral Kapak
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Mitral kapa?? ,Sol atriumla sol ventrikül aras?nda bulunan kalp kapa??d?r. Normal bir mitral kapa?? asa??daki komponentlerden olu?ur. • Kapak leafletleri: (yaprakç?klar), ( antero-septal ve postero-lateral olmak uzere 2 tane) • Anulus fibrozus : (yaprakc?klar?n yap??t??? fibröz halka) • Subvalvular aparat: (papiller adeleler ve corda tendinealar). Mitral kapa??n oldukca kompleks olan bu yap?s?n?n çesitli nedenlerle etkilenmesi sonucu klinikte mitral darl???, mitral yetmezligi, veya mitral darl?k + yetmezligi gibi tablolar ortaya ç?kar. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 5407 defa okundu.

  Koroner Baypas ameliyatlar?ndan sonra görülebilen komplikasyonlar
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
En s?k rastlan?lan komplikasyonlar
- Aortik disseksiyon - Merkezi sinir sistemi harabiyeti (Tromboemboli, hava embo-lisi vb.) - Anastomotik kanama - Perioperatif infarktüs - Derin mediastinal yara enfeksiyonlar? - Ölüm (1986’da %1,3 iken 1990’da %4,1) ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 5413 defa okundu.

  Koroner Arter Hastal???nda TEDAV? PROSEDÜRLER?
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Angina Pectoris tedavisinde hangi ilaçlar kullan?lmaktad?r?
Angina tedavisinde kullan?lan ilaçlar; 1. Kalp adalesine kan sunumunu art?ran ilaçlar. 2. Kalp adalesinin kan ihtiyac?n? azaltan ilaçlar. Birincisine örnek olanlar damar geni?leticiler(vasdilator), bunlar koroner damarlar? geni?leterek daha çok kan?n kalp dokusuna ula?mas?na yard?m ederler. Daha çok kan?n kalp adalesine ula?mas? demek daha çok oksijenin ve daha çok besinin kalp adalesine ula?mas? demektir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 4870 defa okundu.

  Koroner Arter Hastal??? Klinik Yans?malar?
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Angina pectoris nedir?
Koroner arter hasla??nda olu?an gö?üsteki a?r?ya verilen t?bbi isimdir. Kalp kas?ndaki kans?zl??? ifade eden durumun ?ikayetidir. Kalp kas? ihtiyac? olan kan? yeteri kadar olamazsa ortaya ç?kar. Yetersiz kan ak?m? sonucu kalp kas?n?n çal??mas? için gerekli olan oksijen buraya ula?amad??? için olur ve bu duruma t?p dilinde “iskemi” denmektedir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 8537 defa okundu.

  Kalp Krizi
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Bilindi?i gibi kalp insan ya?am? boyunca hiç durmaks?z?n çal??an ve ya?am? idame ettirmek için gerekli oksijeni ve di?er ya?? elemanlar?n? vücuda da??tan bir pompad?r. Kalp durmas? bilindi?i gibi tüm organlarda ya?amsal fonksiyonlar?n geri dönü?süz olarak durmas?na yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Kalbin de tüm organlar gibi kana ihtiyac? vard?r. ??te bu kan? kendi kendisine koroner damar a?? ad? verilen bir damar sistemi ile pompalar. Ani olarak koroner damarlarda t?kanma ile geli?en kalp kas?ndaki oksijensiz kalma sonucu doku ölümüdür. Bu durum geri dön?süz olarak gerçekle?ir. Ancak bu duruma erken müdahale edilmesi olayt?n sonuçlar?n?n daha az olumsuz olmas?na ve ya?am?n kurtar?lmas?na yol açt??? için tüm dünyada sa?l?k harcamalar?n?n %50sinden fazlar? bu durum için yap?lmaktad?r. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 8892 defa okundu.

  Koroner Arter Hastal??? Tan?s?nda Kullan?lan Testler
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
EKO (?stirahat EKO’su)
Angina nedeniyle görülen hastalarda fizik incelemede üfürüm duyulmaktaysa (özellikle aort darl??? veya hipertrofik kardiyomiyopati dü?ündüren bir üfürüm varsa) veya mitral kapak prolapsusu dü?ündüren bulgular (sistolik klik ve/veya üfürüm) varsa EKO yap?lmal?d?r. Ayr?ca angina ata?? s?ras?nda veya anginal ataktan sonraki ilk 30 dakika içinde yap?lan EKO ile tehdit alt?ndaki miyokart alan?n?n geni?li?i, hasta olan koroner damarlar ve koroner arter hastal???n?n ne kadar a??r oldu?u anla??labilir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 2493 defa okundu.

  DO?UMSAL KALP HASTALIKLARI
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Annenin hamileli?i s?ras?nda geçirdi?i hastal?klar (k?zam?kc?k,kabakulak v.s), kulland??? baz? ilaçlar ve ço?u kere de bilinmeyen nedenlerden dolay? kalbin odalar? aras?ndaki duvarlarda delik ?eklinde veya kalp kapaklar?nda yahut da kalpten ç?kan büyük damarlarda pozisyon bozuklu?u veya darl??? ?eklinde kendini gösteren rahats?zl?klard?r. ...
Yorumlar (1) Bugüne kadar toplam 6933 defa okundu.

  BYPASS CERRAH?S?
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
“Coronary artery bypass surgery” nedir?
Koroner arter bypass cerrahisi bir tür kalp cerrahisi yöntemidir. Ço?u zaman kalp cerrahlar? aras?nda CABG yada “cabbage”- (lahana: ingilizceden türkçeye çevirisi) ad? ile kullan?lmaktad?r. Bu cerrahi kan?n t?kal? damar?n ilerisine yeniden yönlendirilmesi ya da bypass edilmesidir, bu sayede kalp adalesi için gerekli kan ve içindeki gerekli elementler olan oksijen ve besin maddeleri bu bölgeye ula?t?r?lm?? olur. Bu atardamarla. genellikle zaman içerisinde geli?mi? olan ya?, kolesterol ve di?er maddelerle olu?mu? olan p?ht? t?kac? ile t?kanm??lard?r. Bu damarlar? daralmas? damar sertli?i (ateroskleroz) ad?n? al?r. Zamanla kalp kan damarlar? boyunca olan ak?m? yava?lat?r ve durdurur, böylece kalp krizi olur. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 7743 defa okundu.

  ASD
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Kulakç?klararas? Delik
Kalp 4 odac?ktan olu?maktad?r. Bu dört odac?k birbirinden kas duvarlarla ayr?lmaktad?r. Üstte 2 odac?k ve aralar?nda ince bir duvar vard?r. Altta ise kar?nc?klar aras?nda kal?n kasdan ve zardan bir duvar vard?r. Bu duvarlara septum ad? verilir. Üstteki odac?klar kulakç?klar ad?n? al?r ve bu iki odac?k birbirinden embriyonal hayatta aç?k olup sonradan do?um ile birlikte kapanan bir ince duvarla ayr?lm??t?r. Bu duvarda olan deliklere ASD atriyal septal defektler ad? verilir 4 tipi vard?r. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 4871 defa okundu.

  AR?TM?
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Normalde kalp at?m? sa? kulakç?ktan ba?lar.Sa? kulakç?kta elektrik uyaranlar ç?karan sinüs dü?ümü ad? verilen özel hücre gruplar? vard?r(Do?al kalp pili). Uyaran kulakç?ktan atriventriküler dü?üme gelir.Atrioventriküler Dü?üm, uyaran? kar?nc?klara ta??yan yollarla(Sa? Dal,Sol Dal) ba?lant?l?d?r. Uyaran?n bu yollar arac?l??? ile bütün kalpte dola?mas? sonunda önce kulakç?klar kas?larak kan kar?nc?klara pompalan?r. Saniyeden k?sa bir süre içinde kas?lan kar?nc?klar yard?m?yla kan tüm vücuda da??t?l?r. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 3348 defa okundu.

  Aort Yetersizli?i
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Aort Kapa?? kalbin aort ile ba?land??? yerde kan?n kalpten tek yönlü olarak ç?k???na izin veren ve kalbe geri dönmesine izin vermeyen karakterde özel bir kapakt?r. Özeldir çünki aort kapak ya?am boyu hizmet verecek ?ekilde bir dizayn ta??r. Ancak aort kapa??n hasrlanmas?na neden olan baz? nedenler bulunur. Akut romatizmal ate?, infeksiyonlar, aort damar?n?n geni?lemesi, aort damar?nda geli?en y?rt?klar bu kapa?? bozabilir. Kapak bozuldu?unda yaprakç?klar? birbirine yap??arak daralabilir, yada yetmezlik olu?arak aortadan kalbe geri kaçmas?na neden olabilir. Bu geri kan kaçmas? sonucunda kalbin i? yükü artaca?? için zamanla kalp önce kas kitlesi atrar ve büyür ve zaman içerisinde de geni?leyerek duvar? incelir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 11942 defa okundu.

  AORT DARLI?I
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Aort Kapa?? kalbin aort ile ba?land??? yerde kan?n kalpten tek yönlü olarak ç?k???na izin veren ve kalbe geri dönmesine izin vermeyen karakterde özel bir kapakt?r. Özeldir çünki aort kapak ya?am boyu hizmet verecek ?ekilde bir dizayn ta??r. Ancak aort kapa??n hasrlanmas?na neden olan baz? nedenler bulunur. Akut romatizmal ate?, infeksiyonlar, aort damar?n?n geni?lemesi, aort damar?nda geli?en y?rt?klar bu kapa?? bozabilir. Kapak bozuldu?unda yaprakç?klar? birbirine yap??arak daralabilir, yada yetmezlik olu?arak aortadan kalbe geri kaçmas?na neden olabilir. Bu geri kan kaçmas? sonucunda kalbin i? yükü artaca?? için zamanla kalp önce kas kitlesi atrar ve büyür ve zaman içerisinde de geni?leyerek duvar? incelir. Bu tip hastalar genellikle ya nefes darl???ndan, efor yaparken çabuk yorulmaktan yak?n?rlar ya da efor esnas?nda bay?lmalar tarif ederler. Genellikle ileri ya?tad?rlard?r. Yada hiç tan? konulmadan aniden ölürler. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 7948 defa okundu.

  Angina Pektoris
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Kalp kas?n?n ihtiyac? olan oksijenin sa?lanamamas?na ba?l? olarak ortaya ç?kan, tekrarlay?c? iskemi ve (miyokart nekrozu geli?meden olu?an) miyokart disfonksiyonu nedeniyle olan, dinlenmekle veya nitratlar gibi anti iskemik ajanlarla geçen rahats?zl?k duygusu veya a?r?lara angina pectoris denir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 14753 defa okundu.

  Akut Romatizmal Ate?
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Nedenleri
Sosyo-ekonomik faktörlerle yak?ndan ilgili bir hastal?kt?r. Tedavi edimeyen üst solunum yollar?n?n özellikle A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlar?ndan sonra görülen bir hastal?kt?r. S?kl?kla eklemleri ve kalbi, daha seyrek olarak MSS, deri ve subkutan dokuyu tutan sistemik bir hastal?kt?r. Tekrarlamaya e?ilimlidir. Eklemlerde sekel b?rakmamas? ve kalpte kal?c? hasar b?rakmas? nedeniyle “Eklemleri yalar, kalbi ?s?r?r.” ?eklinde tan?mlanmaktad?r. Sosyo-ekonomik durumun (SED) düzelmesi, antibiyotiklerin yayg?n kullan?m? ve ev ile okullarda kalabal?k ortam?n önlenmesi nedeniyle geli?mi? ülkelerde insidans oldukça dü?ürülmü?ken, geli?mekte olan ülkelerde henüz çok önemli bir sa?l?k problemidir. Görülme s?kl??? 0.5-100/100.000 kadard?r. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 3146 defa okundu.

  Akut Miyokard ?nfarktüsü Tedavi Algoritmas?
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Akut miyokard infarktüsünde Tedavi Algoritmas?

 

KORONER ?SKEM?YE BA?LI GÖ?ÜS A?RISI

10 DAK?KA ?Ç?NDE

Damar yolu aç?lmal?
Serum markerlar? ve kan grubu
Oksijen Tedavisi
Sedasyon
 

EKG veMonitörizasyon
Antikoagulasyon
Oksijen Tedavisi
Sedasyon

EKG sonuçlar?na göre tan?sal ve terapötik yakla??mlar

...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 3585 defa okundu.

  Akut Miyokard ?nfarktüsü
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Akut Miyokard ?nfarktüsü ileri Tedavisi
Koroner t?kan?kl?l???na ba?l? iskemi ne kadar uzun sürerse kalp adelesinde hasar o kadar fazla olur. Bu nedenle t?kanan damar?n, iskemik nekroz alan? geni?lemeden (erken) aç?lmas?, mortalite ve komplikasyonlarda azalma, sonuçta hayat süresinde de anlaml? bir uzama sa?lar. Geri dönü?ümsüz kalp kas? hasar? yani iskemik nekrozun ba?lamas? için en az 15-20 dakika süren koroner oklüzyon (tam t?kanma) olmas? gerekir. ?skemik nekroz alan? geni?li?inin maksimuma ula?mas? genellikle 4-6 saat içinde gerçekle?ir. Fakat kalpteki nekroz alan? geni?lemesinin en h?zl? oldu?u saatler tam oklüzyonun ba?lang?c?ndan sonraki 2.-3. saatler aras?nda gerçekle?ir. Bundan dolay? ilk 1-2 saat içinde koroner ak?m?n ve miyokard?n perfüzyonunun düzeltilebildi?i hastalarda kalp hasar? çok büyük ölçüde önlenir ve tehlike alt?ndaki kalp adeleleri kurtar?l?r. Bu durum ilk 6 saatte gelen hastalara uygulanacak trombolitik/revaskülarizasyon tedavisinin yarar?n?n neden giderek azald???n? ve 6 saatten sonra iskemisi devam etmeyen hastalarda acil reperfüzyon tedavisinin neden gereksiz bir risk haline geldi?ini aç?klamaktad?r. Genel olarak uygulanmas? gereken primer tedavi: Uygun olan olgularda derhal reperfüzyon + bütün olgulara antiiskemik tedavi + bütün olgulara trombozis profilaksisi + komplikasyonlar?n tedavisi + sekonder profilaksi olarak özetlenebilir. Non Q Miyokard infarktüslü hastalar stabilize edilir edilmez ko?ullar? uygun olan yerlerde derhal koroner anjiyo ile revaskülarizasyon için de?erlendirilmeleri veya uygun olan merkezlere sevk edilmeleri tavsiye edilmektedir. ...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 4575 defa okundu.

  Amerikan Kalp Enstitüsünün Hastal?klarda Tedavi Planlama Skor sistemi
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Klasifikasyon Tan?mlamalar?

(AHA/ACC 1999) Baypas cerrahisi ?ND?KASYONLARI

Klas:1

Yarar? ve gereklili?i tart??mas?z kabul edilen endikasyonlar

Klas: 2a

Uygulanmas?n?n yararl? olabilece?i ço?unlukla kabul edilen/ destekleyici kan?tlar? olan endikasyonlar

Klas: 2b

Gereklili?i konusunda yeterli say?da kan?t veya fikir birli?i olmayan endikasyonlar

Klas:3

(arar? olmayan ve/veya zararl? olabilecek durumlar

 

...
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 4069 defa okundu.

Arkada??na Tavsiye Et Copyright © 2006, KalpDamar.com. Tüm hakkı saklıdır.  admin@kalpdamar.com
Anasayfa  |  İletişim  |  Gizlilik Politikam?z  |  Güvenlik Politikam?z 26/10/2007 tarihinden itibaren 263205 defa ziyaret edildi.