KalpDamar.com
     Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
  Üye Ol!
  Şifremi Unuttum
    Anasayfa
    Hakk?m?zda
    Haberler
    Makaleler
    Üyelik
    Dosya Yükleme
    Site içi Arama
    Anket
    Sorun & Cevaplayalım
 
     E-Mail Listesi
Ad-Soyad
E-Mail Adresi
Listeye Ekle    Listeden Çıkart
 


     Anket
Hangi Ya?lar? Tercih ediyorsunuz?
Zeytinya??
Ayçiçe?i ya??
F?nd?k ya??
Kanola Ya??
Bitkisel Margarin
Tereya?? ve di?er Hayvansal ya?lar
SOYA
      Sonuçlar

 

 
  ?NSAN KALB?    (Genel)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Ba?lad???ndan durdu?u ana kadar hiç yorulmaks?z?n çal??maya devam eder kalbiniz. Ortalama bir insan ya?am? boyunca bir insan kalbi 2.5 milyar kezden fazla atar. O kadar güçlüdür ki, 6 litre kan? dünyan?n çevresinin 4.5 kat? kadar dola?t?r?r her vurusunda, tüm vücut boyunca. Çocuklukta 100,000 kilometre olan damar boyu eri?kinde 186,000 kilometreye ç?kar.
Müthi? ve mükemmel bir organ sistemidir kapdamar sistemi. Ya?ayan canl? bir organizma gibidir. Kendi emirlerini kendi kendine verir ço?u zaman.

Normal kalp vurusu ortalama dakikada 70 dir, damarlar?m?z içerisindeki bas?nç ise küçük 60-80 mmHg, büyük 110-150 mmHg d?r.

...
Bugüne kadar toplam 10549 defa okundu.

 
  Kalp Krizi    (Kalp Hastal?klar?)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.


Bilindi?i gibi kalp insan ya?am? boyunca hiç durmaks?z?n çal??an ve ya?am? idame ettirmek için gerekli oksijeni ve di?er ya?? elemanlar?n? vücuda da??tan bir pompad?r. Kalp durmas? bilindi?i gibi tüm organlarda ya?amsal fonksiyonlar?n geri dönü?süz olarak durmas?na yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Kalbin de tüm organlar gibi kana ihtiyac? vard?r. ??te bu kan? kendi kendisine koroner damar a?? ad? verilen bir damar sistemi ile pompalar. Ani olarak koroner damarlarda t?kanma ile geli?en kalp kas?ndaki oksijensiz kalma sonucu doku ölümüdür. Bu durum geri dön?süz olarak gerçekle?ir. Ancak bu duruma erken müdahale edilmesi olayt?n sonuçlar?n?n daha az olumsuz olmas?na ve ya?am?n kurtar?lmas?na yol açt??? için tüm dünyada sa?l?k harcamalar?n?n %50sinden fazlar? bu durum için yap?lmaktad?r.
...
Bugüne kadar toplam 8895 defa okundu.

 
  Kalbin Yap?s?    (Genel)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Kalbin yap?s? nas?ld?r?
Kan? pompalayan 4 ayr? odac?ktan olu?ur. Üstteki odac?klara atriyum (kulakc?k) alttakilere ise ventrikül (kar?nc?k) ad? verilmi?tir. Kulakc?klar?n kar?nc?klara ba?land??? yerde 2 adet kapakç?k (mitral ve tricuspid kapakç?klar) vard?r, kar?nc?klar?n ana atardamarlara ba?land??? yerde de 2 adet özelle?mi? kapakç?klar (aort ve pulmoner kapaklar) bulunmaktad?r.
...
Bugüne kadar toplam 15365 defa okundu.

 
  Kalp Hastal?klar?ndan Korunma    (Risk Faktörleri)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Etkilenebilen veya de?i?tirilebilen risk faktörleri
- Dislipidemiler (LDL , HDL , Lipoprotein(a)
- Hipertansiyon
- D.mellitus
- Metabolik sendrom (obesite, insulin direnci, hiperinsulinemi + buna ba?l? rahats?zl?klar (HT/D.mellitus/dislipidemi gibi )
- Obesite
- Hiperfibrinojenemi
- Hiperhomosist(e)inemi
- Tütün kullan?m?
- Fiziksel aktivite azl???
- Stress
- Tip A ki?ilik (Gururlu/kibirli, agresif)
...
Bugüne kadar toplam 8103 defa okundu.

 
  BYPASS CERRAH?S?    (Kalp Hastal?klar?)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
“Coronary artery bypass surgery” nedir?

Koroner arter bypass cerrahisi bir tür kalp cerrahisi yöntemidir. Ço?u zaman kalp cerrahlar? aras?nda CABG yada “cabbage”- (lahana: ingilizceden türkçeye çevirisi) ad? ile kullan?lmaktad?r. Bu cerrahi kan?n t?kal? damar?n ilerisine yeniden yönlendirilmesi ya da bypass edilmesidir, bu sayede kalp adalesi için gerekli kan ve içindeki gerekli elementler olan oksijen ve besin maddeleri bu bölgeye ula?t?r?lm?? olur. Bu atardamarla. genellikle zaman içerisinde geli?mi? olan ya?, kolesterol ve di?er maddelerle olu?mu? olan p?ht? t?kac? ile t?kanm??lard?r. Bu damarlar? daralmas? damar sertli?i (ateroskleroz) ad?n? al?r. Zamanla kalp kan damarlar? boyunca olan ak?m? yava?lat?r ve durdurur, böylece kalp krizi olur.
...
Bugüne kadar toplam 7746 defa okundu.

 
  Angina Pektoris    (Kalp Hastal?klar?)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Kalp kas?n?n ihtiyac? olan oksijenin sa?lanamamas?na ba?l? olarak ortaya ç?kan, tekrarlay?c? iskemi ve (miyokart nekrozu geli?meden olu?an) miyokart disfonksiyonu nedeniyle olan, dinlenmekle veya nitratlar gibi anti iskemik ajanlarla geçen rahats?zl?k duygusu veya a?r?lara angina pectoris denir. ...
Bugüne kadar toplam 14758 defa okundu.

 
  Yapay dola??m sistemi (Extracorporeal Perfusion)    (Genel)
01/04/2007 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Temel Prensipler
..- Ekstrakorporeal perfüzyon aç?k kalp cerrahisini, geçici dola??m ve solunum deste?ini ve uzun süreli ya?am deste?ini mümkün k?lan bir teknolojidir. Bu sistemler kan?n yapay dola??m?n? ve uygulamaya göre yapay solunum, yapay olarak kan ?s?s?n?n de?i?tirilmesini mümkün k?lar.
..- Vücut d??? perfüzyon sistemleri geçici uygulamalar için tasarlanm??t?r. Fiziksel yap?s?ndan dolay? sistemdeki kan hatt? olu?turan materyallerle direkt olarak temas eder. Bu temas kan proteinlerini ve ba????kl?k sisteminin hücrelerini aktive eder. Bu aktivasyon vücut d??? perfüzyon teknolojisinin istenmeyen olumsuz sonuçlar?na tol açar.
...
Bugüne kadar toplam 7460 defa okundu.

 
  DO?UMSAL KALP HASTALIKLARI    (Kalp Hastal?klar?)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.

Annenin hamileli?i s?ras?nda geçirdi?i hastal?klar (k?zam?kc?k,kabakulak v.s), kulland??? baz? ilaçlar ve ço?u kere de bilinmeyen nedenlerden dolay? kalbin odalar? aras?ndaki duvarlarda delik ?eklinde veya kalp kapaklar?nda yahut da kalpten ç?kan büyük damarlarda pozisyon bozuklu?u veya darl??? ?eklinde kendini gösteren rahats?zl?klard?r.
...
Bugüne kadar toplam 6937 defa okundu.

 
  EFOR TEST?    (Genel)
24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi.
Treadmill testi (Eforlu EKG)
Tan?n konmas?, hastal???n a??rl?k derecesinin belirlenmesi, prognozun tayini, tedavi etkinli?inin de?erlendirilmesi ve hastal???n progresyonunun takibi için kullan?lmaktad?r. Bu testte, kalp h?z?, kan bas?nc? ve EKG monitörizasyonu yap?larak hastaya efor yapt?r?l?r. Amaç miyokartta olu?abilecek geçici iskemi bulgular?n?n saptanmas?d?r. Ancak relatif olarak riskli bir test oldu?u için, test yap?laca?? zaman olu?abilecek her türlü akut kardiyak olaya kar?? gerekli tedbirler al?nm?? olmal?d?r.
Maksimal efor testinin kritik koroner arter stenozu olanlarda sensitivitesi %80-85’dir. Submaksimal efor testi yap?lanlarda yalanc? negatiflik oran? ise %15 civar?nda daha fazlad?r. Bu nedenle efor testinin negatif olmas?n?n koroner arter hastal???n? ekarte ettiremeyece?i unutulmamal?d?r.!
...
Bugüne kadar toplam 13957 defa okundu.

Vücut Kitle ?ndeksi Hesaplamas?

VK?=

  Kilonuz (kg) 
Boyunuzun karesi (metre)

Boyunuz: (cm)
Kilonuz  : 

(kg)

 

Sizin Vücut Kitle ?ndeksiniz:

Erkek Kad?n Risk Faktörleri
20.7 'den dü?ük 19.1 'den dü?ük Dü?ük kilolu. Ne kadar dü?ükkilolu olursan?z risk artacakt?r
20.7 - 26.4 19.1 - 25.8 Normal, oldukça dü?ük risk
26.5 - 27.8 25.9 - 27.3 S?n?rda kiloluluk, k?smen risk
27.9 - 31.1 27.4 - 32.2 A??r? kiloluluk, orta derecede risk
31.2 - 45.4 32.3 - 44.8 Ciddi derecede a??r? kilololuk, yüksek risk
45.4 'ten büyük 44.8 'den büyük Hastal?k düzeyinde kiloluluk, çok yüksek risk

 

Arkada??na Tavsiye Et Copyright © 2006, KalpDamar.com. Tüm hakkı saklıdır.  admin@kalpdamar.com
Anasayfa  |  İletişim  |  Gizlilik Politikam?z  |  Güvenlik Politikam?z 26/10/2007 tarihinden itibaren 263274 defa ziyaret edildi.